محصولات

قیمت ورق اسید شویی

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
نام محصول
استاندارد
ضخامت
عرض(m)
حالت
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1151
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1150
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1149
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1148
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1147
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1146
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1145
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1144
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1143
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1142
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1141
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1140
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
2.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1139
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1138
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1137
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1136
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
2.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1135
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1134
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1133
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1132
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1131
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1130
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1129
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1128
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1127
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1126
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1125
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1124
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
3.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1123
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1122
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1121
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1120
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
3.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1119
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1118
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1117
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1116
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1115
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1114
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1113
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1112
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1111
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1110
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1109
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1108
ورق اسیدشویی ST37
ورق اسیدشویی ST37
ST37
4.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1107
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1106
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4.5
1
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1105
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1104
ورق اسیدشویی W22
ورق اسیدشویی W22
W22
4.5
1.25
رول
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد غرب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

انواع اسیدشویی در برج آهن

 

ورق اسید شویی نیز یکی از ورق‌های فولادی است که یکی از انواع ورق سیاه است. در واقع در این نوع ورق از یک عملیات اسید شویی استفاده می‌شود تا ناخالصی و زغالی که روی سطح ورق فولاد از بین برود و با شکلی خالص و براق به بازار عرضه شود. ورق اسیدشویی که طی فرایند نورد گرم تولید می‌شود دارای سطحی رویه‌ایی مانند ورق روغنی است. این ورق دارای کاربردهای بسیاری است و در صنایع مختلف استفاده‌های زیادی دارد. این ورق به این علت که امکان فرهم دهی دارد، می‌توان بعد از فرهم دهی مجدد از آن برای ساخت محصولات گالوانیزه استفاده کرد. اگر قصد خرید ورق اسیدشویی  را دارید و یا اینکه می‌خواهید از قیمت ورق اسیدشویی  اطلاع کسب کنید به این صفحه از برج آهن نگاهی بیاندازید.

 

ویژگی‌های ورق اسید شویی

ورق اسید شویی به دلیل استفاده از مواد با کیفیت در ساخت و همچنین ساخت با کیفیت یکی از بهترین محصولات ورق‌های فولادی است که استفاده‌های بسیاری نیز دارد. در ساخت ورق اسید شویی باید تمام فرایندهای لازم در ساخت با دقت رعایت شود چون که در محصول نهایی و کیفیت تاثیر بسیاری می‌گذارد. ورق اسید شویی با سطح‌های نگهداری جوش نیز فرق دارد. جوش‌های که روی ورق اسید شویی زده می‌شوند بسیارم مفیداند و باعث می‌شوند که بتوانید از ورق اسید شویی به مدت زیاد بدون اینکه نگران خراب شدن آن باشید استفاده کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های کاربردی ورق اسید شویی بجز ضخامت آن، مقاومت این ورق است که با ابعاد این ورق قابل تنظیم می‌باشد. با توجه به اینکه ورق دارای چه وزن یا ابعادی باشد استفاده متفاوتی می‌توان از این ورق کرد.

 

انواع ورق اسید شویی

ورق های اسید شویی دارای انواع مختلفی هستند که براساس ضخامت، عرض و کارخانه دسته بندی می‌شوند. به طور کلی انواع ورق اسید شویی را می‌توان در دسته‌های زیر جای داد:

 

ورق اسید شویی بر اساس ضخامت

این ورق‌ها با توجه به ضخامت در سایزهای 5/1 تا 6 میلی‌متر ساخته و به بازار روانه می‌شوند.

 

ورق اسید شویی بر اساس اندازه عرضی

همچنین ورق اسید شویی بر اساس اندازه عرضی نیز در سایزهای 5/1 تا 100 سانتی‌متر ساخته و تولید می‌شوند.

 

کاربرد های ورق اسید شویی

پیش‌تر نیز اشاره کردیم که ورق اسید شویی به دلیل ساخت با کیفیتی که دارند مورد علاقه و بسیار کاربردی در خیلی از صنایع هستند. یکی از استفاده‌هایی که از این ورق می‌شود در صنعت ساخت لوله و پروفیل است. همچنین در مصارف عمرانی و ساخت و سازی نیز ورق‌های اسید شویی نقش دارند. یکی دیگر از کاربردهای ورق، جهت مخازنی است که تحت فشار زیاد قرار دارند و برای مخازن گازی استفاده می‌شوند، جهت انتقال آب و گاز که نیاز به لوله است از این ورقه ها استفاده می‌کنند. یکی دیگر از استفاده‌های کمی که از ورق اسید شویی می‌شود در تولید محصولات و ورق های گالوانیزه  است که برای فرم و شکل گرفتن مناسب ورق ها می‌باشد.

 

قیمت ورق اسید شویی

قیمت ورق اسید شویی به عوامل مختلفی مانند شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، افزایش و کاهش نرخ ارز و دلار، نوسانات بازار آهن و فولاد و عوامل دیگر بستگی دارد. اگر قصد اطلاع از قیمت روز ورق اسید شویی را دارید ما در برج آهن قیمت را به صورت روزانه برای شما آپدیت می‌کنیم.

 

خرید ورق اسید شویی

ورق اسید شویی در اندازه و ضخامت‌های متفاوتی برای کاربردهای مختلف تولید و به بازار عرضه می‌شود.فروشگاه اهن الات برج آهن به عنوان یکی از فعال ترین فروشندگان آهن آلات بهترین ورق های اسیدشویی از کارخانه‌های مختلف را برای شما گردآوری کرده است. شما می‌توانید محصول خود را به راحتی از طریق سایت یا تماس با فروشندگان ما تهیه کنید.