محصولات

کارخانه

قیمت

مرتب سازی بر اساس :

قیمت تیرآهن نیم پهن (IPE)

تاریخ آخرین بروزرسانی
کد
کارخانه
سایز
وزن
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
148
تیرآهن 10 ترک سنگین
10
100
تماس بگیرید
وارداتی
147
تیرآهن 10 ترک سنگین
10
65
تماس بگیرید
وارداتی
146
تیرآهن 8 ترک سنگین
8
70
تماس بگیرید
وارداتی
145
تیرآهن 8 ترک سبک
8
48
تماس بگیرید
وارداتی
144
تیرآهن 16 کرمانشاه
16
170
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
143
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه
14
150
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
142
تیرآهن 14 نیمه سبک کرمانشاه
14
140
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
141
تیرآهن 14 نیمه سبک کرمانشاه
14
130
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
140
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه
14
120
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
139
تیرآهن 24 فایکو
24
353
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
138
تیرآهن 22 فایکو
22
305
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
137
تیرآهن 20 فایکو
20
250
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
136
تیرآهن 18 فایکو
18
200
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
135
تیرآهن 16 فایکو
16
170
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
134
تیرآهن 14 سنگین فایکو
14
155
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
133
تیرآهن 14 نیمه سبک فایکو
14
125
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
132
18
215
تماس بگیرید
کوثر اهواز
131
تیرآهن 16 اهواز
16
167
تماس بگیرید
کوثر اهواز
130
تیرآهن 14 اهواز
14
135
تماس بگیرید
کوثر اهواز
129
تیرآهن 20 بناب
20
255
تماس بگیرید
ظفر بناب
128
تیرآهن 18 بناب
18
200
تماس بگیرید
ظفر بناب
127
تیرآهن 16 بناب
16
170
تماس بگیرید
ظفر بناب
126
تیرآهن 14 سنگین بناب
14
130
تماس بگیرید
ظفر بناب
125
تیرآهن 14 نیمه سبک بناب
14
123
تماس بگیرید
ظفر بناب
124
تیرآهن 18 درجه 1.5 ماهان
18
195
تماس بگیرید
ماهان سمنان
123
تیرآهن 18 درجه 1 ماهان
18
195
تماس بگیرید
ماهان سمنان
122
تیرآهن 16 درجه 1.5ماهان
16
165
تماس بگیرید
ماهان سمنان
121
تیرآهن 16 درجه 1ماهان
16
165
تماس بگیرید
ماهان سمنان
120
تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 ماهان
14
122
تماس بگیرید
-
119
تیرآهن 14 سبک درجه 1 ماهان
14
122
تماس بگیرید
ماهان سمنان
118
تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 ماهان
14
130
تماس بگیرید
ماهان سمنان
117
تیرآهن 14 سنگین درجه 1 ماهان
14
130
تماس بگیرید
ماهان سمنان
116
تیرآهن 24 یزد
24
355
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
115
تیراهن 22 یزد
22
310
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
114
تیرآهن 20 یزد
20
257
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
113
تیرآهن 18 یزد
18
218
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
112
تیرآهن 16 یزد
16
180
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
111
تیرآهن 14 یزد
14
135
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
110
تیرآهن 36 اصفهان
36
800
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
109
تیرآهن 32 اصفهان
32
600
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
108
تیرآهن 30 اصفهان
30
500
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
107
تیرآهن 27 اصفهان
27
440
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
106
تیرآهن 24 اصفهان
24
370
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
105
تیرآهن 22 اصفهان
22
320
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
104
تیرآهن 20 نیمه سبک اصفهان
20
250
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
103
تیرآهن20 سنگین اصفهان
20
270
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
102
تیرآهن 18 نیمه سبک اصفهان
18
215
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
101
تیرآهن 18 سنگین اصفهان
16
230
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان