محصولات

کارخانه

قیمت

قیمت تیرآهن نیم پهن (IPE)

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
کارخانه
سایز
وزن
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
148
تیرآهن 10 ترک سنگین
تیرآهن 10 ترک سنگین
10
100
تماس بگیرید
وارداتی
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
147
تیرآهن 10 ترک سبک
تیرآهن 10 ترک سنگین
10
65
تماس بگیرید
وارداتی
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
146
تیرآهن 8 ترک سنگین
تیرآهن 8 ترک سنگین
8
70
تماس بگیرید
وارداتی
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
145
تیرآهن 8 ترک سبک
تیرآهن 8 ترک سبک
8
48
تماس بگیرید
وارداتی
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
144
تیرآهن 16 کرمانشاه
تیرآهن 16 کرمانشاه
16
170
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
143
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه
14
150
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
142
تیرآهن 14 نیمه سنگین کرمانشاه
تیرآهن 14 نیمه سبک کرمانشاه
14
140
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
141
تیرآهن 14 نیمه سبک کرمانشاه
تیرآهن 14 نیمه سبک کرمانشاه
14
130
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
140
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه
14
120
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
139
تیرآهن 24 فایکو
تیرآهن 24 فایکو
24
353
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
138
تیرآهن 22 فایکو
تیرآهن 22 فایکو
22
305
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
137
تیرآهن 20 فایکو
تیرآهن 20 فایکو
20
250
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
136
تیرآهن 18 فایکو
تیرآهن 18 فایکو
18
200
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
135
تیرآهن 16 فایکو
تیرآهن 16 فایکو
16
170
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
134
تیرآهن 14 سنگین فایکو
تیرآهن 14 سنگین فایکو
14
155
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
133
تیرآهن 14 نیمه سبک فایکو
تیرآهن 14 نیمه سبک فایکو
14
125
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
132
تیرآهن 18 اهواز
18
215
تماس بگیرید
کوثر اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
131
تیرآهن 16 اهواز
تیرآهن 16 اهواز
16
167
تماس بگیرید
کوثر اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
130
تیرآهن 14 اهواز
تیرآهن 14 اهواز
14
135
تماس بگیرید
کوثر اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
129
تیرآهن 20 بناب
تیرآهن 20 بناب
20
255
تماس بگیرید
ظفر بناب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
128
تیرآهن 18 بناب
تیرآهن 18 بناب
18
200
تماس بگیرید
ظفر بناب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
127
تیرآهن 16 بناب
تیرآهن 16 بناب
16
170
تماس بگیرید
ظفر بناب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
126
تیرآهن 14 سنگین بناب
تیرآهن 14 سنگین بناب
14
130
تماس بگیرید
ظفر بناب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
125
تیرآهن 14 نیمه سبک بناب
تیرآهن 14 نیمه سبک بناب
14
123
تماس بگیرید
ظفر بناب
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
124
تیرآهن 18 درجه 1.5ماهان
تیرآهن 18 درجه 1.5 ماهان
18
195
تماس بگیرید
ماهان سمنان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
123
تیرآهن 18 درجه 1 ماهان
تیرآهن 18 درجه 1 ماهان
18
195
تماس بگیرید
ماهان سمنان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
122
تیرآهن 16 درجه 1.5ماهان
تیرآهن 16 درجه 1.5ماهان
16
165
تماس بگیرید
ماهان سمنان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
121
تیرآهن 16 درجه 1 ماهان
تیرآهن 16 درجه 1ماهان
16
165
تماس بگیرید
ماهان سمنان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
120
تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 ماهان
تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 ماهان
14
122
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
119
تیرآهن 14 سبک درجه 1 ماهان
تیرآهن 14 سبک درجه 1 ماهان
14
122
تماس بگیرید
ماهان سمنان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
118
تیرآهن 14 سنگین درجه 1.5 ماهان
تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 ماهان
14
130
تماس بگیرید
ماهان سمنان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
117
تیرآهن 14 سنگین درجه1 ماهان
تیرآهن 14 سنگین درجه 1 ماهان
14
130
تماس بگیرید
ماهان سمنان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
116
تیرآهن 24 یزد
تیرآهن 24 یزد
24
355
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
115
تیرآهن 22 یزد
تیراهن 22 یزد
22
310
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
114
تیرآهن 20 یزد
تیرآهن 20 یزد
20
257
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
113
تیرآهن 18 یزد
تیرآهن 18 یزد
18
218
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
112
تیرآهن 16 یزد
تیرآهن 16 یزد
16
180
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
111
تیرآهن 14 یزد
تیرآهن 14 یزد
14
135
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
110
تیرآهن 36 اصفهان
تیرآهن 36 اصفهان
36
800
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
109
تیرآهن 32 اصفهان
تیرآهن 32 اصفهان
32
600
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
108
تیرآهن 30 اصفهان
تیرآهن 30 اصفهان
30
500
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
107
تیرآهن 27 اصفهان
تیرآهن 27 اصفهان
27
440
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
106
تیرآهن 24 اصفهان
تیرآهن 24 اصفهان
24
370
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
105
تیرآهن 22 اصفهان
تیرآهن 22 اصفهان
22
320
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
104
تیرآهن 20 نیمه سبک اصفهان
تیرآهن 20 نیمه سبک اصفهان
20
250
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
103
تیرآهن 20 سنگین اصفهان
تیرآهن20 سنگین اصفهان
20
270
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
102
تیرآهن 18 نیمه سبک اصفهان
تیرآهن 18 نیمه سبک اصفهان
18
215
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
101
تیرآهن 18 سنگین اصفهان
تیرآهن 18 سنگین اصفهان
16
230
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت