محصولات

کارخانه

قیمت

مرتب سازی بر اساس :

قیمت تیرآهن نیم پهن (IPE)

تاریخ آخرین بروزرسانی
کد
نام محصول
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
148
تیرآهن 10 ترک سنگین
تماس بگیرید
وارداتی
147
تیرآهن 10 ترک سبک
تماس بگیرید
وارداتی
146
تیرآهن 8 ترک سنگین
تماس بگیرید
وارداتی
145
تیرآهن 8 ترک سبک
تماس بگیرید
وارداتی
144
تیرآهن 16 کرمانشاه
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
143
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
142
تیرآهن 14 نیمه سنگین کرمانشاه
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
141
تیرآهن 14 نیمه سبک کرمانشاه
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
140
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه
تماس بگیرید
مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
139
تیرآهن 24 فایکو
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
138
تیرآهن 22 فایکو
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
137
تیرآهن 20 فایکو
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
136
تیرآهن 18 فایکو
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
135
تیرآهن 16 فایکو
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
134
تیرآهن 14 سنگین فایکو
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
133
تیرآهن 14 نیمه سبک فایکو
تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان (فایکو مازندران)
132
تیرآهن 18 اهواز
تماس بگیرید
کوثر اهواز
131
تیرآهن 16 اهواز
تماس بگیرید
کوثر اهواز
130
تیرآهن 14 اهواز
تماس بگیرید
کوثر اهواز
129
تیرآهن 20 بناب
تماس بگیرید
ظفر بناب
128
تیرآهن 18 بناب
تماس بگیرید
ظفر بناب
127
تیرآهن 16 بناب
تماس بگیرید
ظفر بناب
126
تیرآهن 14 سنگین بناب
تماس بگیرید
ظفر بناب
125
تیرآهن 14 نیمه سبک بناب
تماس بگیرید
ظفر بناب
124
تیرآهن 18 درجه 1.5ماهان
تماس بگیرید
ماهان سمنان
123
تیرآهن 18 درجه 1 ماهان
تماس بگیرید
ماهان سمنان
122
تیرآهن 16 درجه 1.5ماهان
تماس بگیرید
ماهان سمنان
121
تیرآهن 16 درجه 1 ماهان
تماس بگیرید
ماهان سمنان
119
تیرآهن 14 سبک درجه 1 ماهان
تماس بگیرید
ماهان سمنان
118
تیرآهن 14 سنگین درجه 1.5 ماهان
تماس بگیرید
ماهان سمنان
117
تیرآهن 14 سنگین درجه1 ماهان
تماس بگیرید
ماهان سمنان
116
تیرآهن 24 یزد
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
115
تیرآهن 22 یزد
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
114
تیرآهن 20 یزد
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
113
تیرآهن 18 یزد
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
112
تیرآهن 16 یزد
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
111
تیرآهن 14 یزد
تماس بگیرید
فولاد یزد احرامیان
110
تیرآهن 36 اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
109
تیرآهن 32 اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
108
تیرآهن 30 اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
107
تیرآهن 27 اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
106
تیرآهن 24 اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
105
تیرآهن 22 اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
104
تیرآهن 20 نیمه سبک اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
103
تیرآهن 20 سنگین اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
102
تیرآهن 18 نیمه سبک اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
101
تیرآهن 18 سنگین اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
100
تیرآهن 16 نیمه سبک اصفهان
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان