محصولات

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
اسم محصول
طول شاخه (M)
ضخامت (mm)
ابعاد
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
175
نبشی 100*100
نبشی 100*100
12
10
178
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
174
نبشی 100*100
نبشی 100*100
12
10
178
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
173
نبشی 100*100
نبشی 100*100
6
10
88
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
172
نبشی 100*100
نبشی 100*100
6
10
88
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
171
نبشی 90*90
نبشی 90*90
6
9
73
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
170
نبشی 90*90
نبشی 90*90
6
9
73
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
169
نبشی 80*80
نبشی 80*80
6
7
52
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
168
نبشی 80*80
نبشی 80*80
6
7
52
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
167
نبشی 80*80
نبشی 80*80
6
8
56
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
166
نبشی 80*80
نبشی 80*80
6
8
56
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
165
نبشی 70*70
نبشی 70*70
6
7
45
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
164
نبشی 70*70
نبشی 70*70
6
7
45
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
163
نبشی 60*60
نبشی 60*60
6
5
23
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
162
نبشی 60*60
نبشی 60*60
6
5
23
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
161
نبشی 60*60
نبشی 60*60
6
6
33
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
160
نبشی 60*60
نبشی 60*60
6
6
33
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
159
نبشی 50*50
نبشی 50*50
6
4
18
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
158
نبشی 50*50
نبشی 50*50
6
4
18
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
157
نبشی 50*50
نبشی 50*50
6
4
18
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
156
نبشی 50*50
نبشی 50*50
6
5
23
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
155
نبشی 50*50
نبشی 50*50
6
5
23
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
154
نبشی 40*40
نبشی 40*40
6
3
10.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
153
نبشی 40*40
نبشی 40*40
6
3
10.5
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
152
نبشی 40*40
نبشی 40*40
6
4
14
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
151
نبشی 40*40
نبشی 40*40
6
4
14
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
150
نبشی 30*30
نبشی 30*30
6
3
9
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
149
نبشی 30*30
نبشی 30*30
6
3
9
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

نبشی بال مساوی