محصولات

کارخانه

قیمت

ناودانی ساده UPE

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
سایز (cm)
طول شاخه (M)
وزن شاخه (Kg)
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
272
ناودانی 6
6
6
27
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
271
ناودانی 6
6
6
24
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
270
ناودانی 6
6
6
24
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
269
ناودانی 6
6
6
24
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
268
ناودانی 8
8
12
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
267
ناودانی 8
8
6
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
266
ناودانی 8
8
12
85
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
265
ناودانی 8
8
6
37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
264
ناودانی 8
8
6
29
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
263
ناودانی 8
8
6
39
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
262
ناودانی 8
8
12
63
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
261
ناودانی 8
8
6
31.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
260
ناودانی 8
8
12
63
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
259
ناودانی 8
8
6
31.5
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
258
ناودانی 10
10
12
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
257
ناودانی 10
10
6
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
256
ناودانی 10
10
12
103
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
255
ناودانی 10
10
6
51
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
254
ناودانی 10
10
6
47
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
253
ناودانی 10
10
6
47
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
252
ناودانی 10
10
6
48
بنگاه تهران
تماس بگیرید
آریان فولاد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
251
ناودانی 10
10
12
80
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
250
ناودانی 10
10
6
40
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
249
ناودانی 10
10
12
80
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
248
ناودانی 10
10
6
40
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
247
ناودانی 12
12
12
118
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
246
ناودانی 12
12
6
60
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
245
ناودانی 12
12
12
104
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
244
ناودانی 12
12
6
49
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
243
ناودانی 12
12
12
104
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
242
ناودانی 12
12
6
49
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
241
ناودانی 14
14
6
67
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
240
ناودانی 14
14
6
135
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
239
ناودانی 14
14
6
67
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
238
ناودانی 14
14
6
135
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
237
ناودانی 14
14
6
74
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
236
ناودانی 14
14
12
139
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
235
ناودانی 16
16
6
84
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
234
ناودانی 16
16
12
171
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

ساده (UPE)