محصولات

کارخانه

قیمت

قیمت میلگرد آجدار

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
نام محصول
سایز (mm)
استاندارد
حالت
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
803
میلگرد آجدار 14
میلگرد 14
14
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
802
میلگرد آجدار 16
میلگرد 16
16
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
801
میلگرد آجدار 18
میلگرد 18
18
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
800
میلگرد آجدار 20
میلگرد 20
20
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
799
میلگرد آجدار 22
میلگرد 22
22
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
798
میلگرد آجدار 25
میلگرد 25
25
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
797
میلگرد آجدار 28
میلگرد 28
28
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
796
میلگرد آجدار 32
میلگرد 32
32
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
795
میلگرد آجدار 12
میلگرد 12
12
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
794
میلگرد آجدار 14
میلگرد 14
14
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
793
میلگرد آجدار 14
میلگرد 14
14
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
792
میلگرد آجدار 16
میلگرد 16
16
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
791
میلگرد آجدار 16
میلگرد 16
16
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
790
میلگرد آجدار 18
میلگرد 18
18
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
789
میلگرد آجدار 18
میلگرد 18
18
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
788
میلگرد آجدار 20
میلگرد 20
20
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
787
میلگرد آجدار 20
میلگرد 20
20
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
786
میلگرد آجدار 22
میلگرد 22
22
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
785
میلگرد آجدار 22
میلگرد 22
22
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
784
میلگرد آجدار 25
میلگرد 25
25
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
783
میلگرد آجدار 25
میلگرد 25
25
A3
شاخه 12 متری
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
782
میلگرد آجدار 28
میلگرد 28
28
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
781
میلگرد آجدار 28
میلگرد 28
28
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
780
میلگرد آجدار 32
میلگرد 32
32
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
نیشابور
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
779
میلگرد آجدار 8
میلگرد 8
8
A2
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
778
میلگرد آجدار 10
میلگرد 10
10
A2
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
777
میلگرد آجدار 10
میلگرد 10
10
A2
شاخه 12 متری
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
776
میلگرد آجدار 12
میلگرد 12
12
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
775
میلگرد آجدار 12
میلگرد 12
12
A2
شاخه 12 متری
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
774
میلگرد آجدار 14
میلگرد 14
14
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
773
میلگرد آجدار 16
میلگرد 16
16
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
772
میلگرد آجدار 18
میلگرد 18
18
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
771
میلگرد آجدار 20
میلگرد 20
20
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
770
میلگرد آجدار 22
میلگرد 22
22
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
769
میلگرد آجدار 25
میلگرد 25
25
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
ابهر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
768
میلگرد آجدار 10
میلگرد 10
10
A2
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
767
میلگرد آجدار 10
میلگرد 10
10
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
766
میلگرد آجدار 12
میلگرد 12
12
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
765
میلگرد آجدار 12
میلگرد 12
12
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
764
میلگرد آجدار 14
میلگرد 14
14
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
763
میلگرد آجدار 14
میلگرد 14
14
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
762
میلگرد آجدار 16
میلگرد 16
16
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
761
میلگرد آجدار 16
میلگرد 16
16
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
760
میلگرد آجدار 18
میلگرد 18
18
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
759
میلگرد آجدار 18
میلگرد 18
18
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
758
میلگرد آجدار 20
میلگرد 20
20
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
757
میلگرد آجدار 20
میلگرد 20
20
A3
شاخه 12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
756
میلگرد آجدار 22
میلگرد 22
22
A3
شاخه 12 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
امیرکبیر
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار پروفیلی است که در سازه‌های بتنی به منظور فراهم کردن مقاومت کششی در سازه و جبران کردن مقاومت کششی بتن آرمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول باعث درگیری بیشتر بتن شده و در نتیجه سبب استحکام بیشتر می‌شود. بتن به تنهایی در ساخت یک سازه تحمل نداشته و نمی‌تواند ضربه و لرزش‌های وارده را متحمل شود.برای اطلاع از قیمت روز میلگرد، از صفحه مربوطه دیدن نمایید.

آج میلگرد معمولا به سه شکل مارپیچ، جناقی و مرکب بر روی بدنه این پروفیل حک می‌شود. درصد کربن موجود در این مقطع فولادی کمی متفاوت است. همچنین میزان خم پذیری هم باتوجه به کاربردهای مختلف متمایز از یکدیگر است.

 

چرا میلگرد آجدار می شود؟

استفاده از میلگرد داخل بتن به دلیل مقاومت کششی بالایی است که فولاد دارد و می‌تواند ضعف بتن را جبران کند. به همین دلیل بتن مسلح می‌تواند نیروهای کششی بیشتری را تحمل کند. اما برای اینکه میلگرد به کار رفته درون بتن بتواند به خوبی با بتن چسبندگی داشته باشد و با بتن درگیر شود، باید سطح آن دارای برجستگی‌هایی باشد که به آن‌ها آج می‌گویند.

 

ویژگی‌های میلگرد آجدار

همانطور که گفته شد میلگرد آجدار با 3 گرید A2، A3 و A4 تولید می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها و مشخصات خاص خودشان را دارند. میلگردهای آجدار گروه A2 جزو میلگردهای نیمه سخت محسوب می‌شوند. میلگردهای آجدار گروه A3 هم مانند میلگردهای A2 به صورت نیمه سخت هستند. در آخر میلگردهای گروه A4 از دسته محصولات سخت هستند و شکل آج‌های آن به شکل مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ها باعث تمایز این میلگرد از دیگر رده‌ها شده است.

 

نحوه ساخت و تولید میلگرد آجدار

تولید و ساخت میلگردها اصولا با فرایند نورد گرم انجام می‌شود. شمش‌های فولادی در کوره‌ها با حرارت 1100 درجه سانتی گراد به حالت مذاب درآمده و بعد به وسیله یک جک هیدرولیکی به تریتیب در ردیف‌های مشخص به داخل کوره هدایت و برای نورد آماده می‌شوند. غلتک‌های قرار داده شده در دستگاه‌های نورد طی سه مرحله با اعمال فشار و کشش، باعث رسیدن فولاد به قطر استاندارد می‌شود. بعد از تمام شدن نورد میلگردها به قفسه‌های نورد انتقال داده شده و در آخر له استندهای آج زنی فرستاده می‌شوند. آج زنی فولادهای A2 در همان مرحله نورد انجام می‌شود ولی مابقی بعد از خنک شدن و قرار گرفتن در دمای معمولی مورد آج زنی قرار می‌گیرند. در نهایت میلگردها با طول استاندارد 12 متر برش داده شده و بعد از بسته بندی به بازار عرضه می‌شوند.

 

موارد مصرف و کاربرد میلگرد آجدار

بیشترین مصرف این میلگردها در صنعت ساختمان سازی است ولی با این حال از میلگردهای آجدار همچنین در مواردی مانند افزایش نیروی برشی، استفاده از بتن ریزی دیوارها، کاربرد در بتن ریزی دیوارها و در تقویت فوندانسیون و افزایش مقاومت بتن استفاده می‌شود.

 

مشخصات میلگرد آجدار

مشخصات میلگردهای آجدار از ابعاد شیمیایی، مکانیکی و وزنی قابل بررسی است و هر کدام از انواع میلگردها در این ابعاد اطلاعات ارقامی خاص خودشان را دارند.

 

کارخانجات تولید کننده میلگرد آجدار در ایران

بسیاری از کارخانجات تولید کننده میلگردهای آجدار در ایران هستند که به صورت حرفه‌ای و بسیار کاربلد مشغول به تولید میلگردهای آجدار با کیفیت هستند. برخی از این کارخانجات عبارت‌اند از کارخانه ذوب آهن اصفهان، کارخانه سیادان ابهر، کارخانه میلگرد بافق یزد و مجتمع فولاد خراسان.

 

ذوب آهن اصفهان

این شرکت بزرگ‌ترین شرکت فولاد در ایران است که با ظرفیت 8/2 میلیون تن محصول پایانی، انواع مقاطع فولادی صنعتی و ساختمانی را تولید و عرضه می‌کند.

 

کارخانه سیادان ابهر

این کارخانه در سال 1385 به منظور افزایش اشتغال زایی در استان‌های زنجان و قزوین تاسیس شد. ظرفیت پیش بینی شده برای این کارخانه 288 هزار تن در سال در نظر گرفته شده است.

 

کارخانه میلگرد بافق یزد

این کارخانه در سال 1390 براساس طرح فولاد بافق یزد به عنوان یکی از مگا پروژه‌های صنعت فولاد ایران تعریف شده و جهت اجرا به بخش خصوصی محول گردید.

 

مجتمع فولاد خراسان

محصولات این کارخانه تحت عنوان میلگرد نیشابور در بازار شناخته شده است. دلیل این نامگذاری قرار داشتن این کارخانه در نزدیکی نیشابور است.

 

قیمت میلگرد آجدار

اگر قصد خرید میلگرهای آجدار با مناسب‌ترین قیمت و کیفیت هستید، سایت مرکز آهن برج آهن افتخار خدمت رسانی به شما عزیزان را داشته و می‌توانید به راحتی و کاملا مقرون به صرفه میلگردهای آجدار باکیفیت را از سایت ما تهیه و خریداری کنید.