محصولات

قیمت پروفیل صنعتی

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
نام محصول
ضخامت (mm)
حالت
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
893
پروفیل صنعتی 80*80
پروفیل صنعتی 80*80
4
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
892
پروفیل صنعتی 100*100
پروفیل صنعتی 100*100
4
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
891
پروفیل صنعتی 150*150
پروفیل صنعتی 150*150
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
890
پروفیل صنعتی 60*60
پروفیل صنعتی 60*60
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
889
پروفیل صنعتی 70*70
پروفیل صنعتی 70*70
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
888
پروفیل صنعتی 40*80
پروفیل صنعتی 40*80
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
887
پروفیل صنعتی 60*80
پروفیل صنعتی 60*80
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
886
پروفیل صنعتی 80*80
پروفیل صنعتی 80*80
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
885
پروفیل صنعتی 90*90
پروفیل صنعتی 90*90
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
884
پروفیل صنعتی 100*100
پروفیل صنعتی 100*100
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
883
پروفیل صنعتی 50*100
پروفیل صنعتی 50*100
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
882
پروفیل صنعتی 120*120
پروفیل صنعتی 120*120
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
881
پروفیل صنعتی 140*140
پروفیل صنعتی 140*140
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
880
پروفیل صنعتی 100*150
پروفیل صنعتی 100*150
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
879
پروفیل صنعتی 150*150
پروفیل صنعتی 150*150
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
878
پروفیل صنعتی 160*160
پروفیل صنعتی 160*160
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
877
پروفیل صنعتی 100*180
پروفیل صنعتی 100*180
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
876
پروفیل صنعتی 180*180
پروفیل صنعتی 180*180
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
875
پروفیل صنعتی 100*200
پروفیل صنعتی 100*200
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
874
پروفیل صنعتی 80*80
پروفیل صنعتی 80*80
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
873
پروفیل صنعتی 90*90
پروفیل صنعتی 90*90
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
872
پروفیل صنعتی 100*100
پروفیل صنعتی 100*100
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
871
پروفیل صنعتی 120*120
پروفیل صنعتی 120*120
5
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
870
پروفیل صنعتی 140*140
پروفیل صنعتی 140*140
5
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
869
پروفیل صنعتی 70*70
پروفیل صنعتی 70*70
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
868
پروفیل صنعتی 80*80
پروفیل صنعتی 80*80
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
867
پروفیل صنعتی 90*90
پروفیل صنعتی 90*90
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
866
پروفیل صنعتی 50*100
پروفیل صنعتی 50*100
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
865
پروفیل صنعتی 100*100
پروفیل صنعتی 100*100
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
864
پروفیل صنعتی 120*120
پروفیل صنعتی 120*120
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
863
پروفیل صنعتی 140*140
پروفیل صنعتی 140*140
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
862
پروفیل صنعتی 100*150
پروفیل صنعتی 100*150
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
861
پروفیل صنعتی 150*150
پروفیل صنعتی 150*150
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
860
پروفیل صنعتی 160*160
پروفیل صنعتی 160*160
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
859
پروفیل صنعتی 160*160
پروفیل صنعتی 160*160
6
6 متری
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
858
پروفیل صنعتی 180*180
پروفیل صنعتی 180*180
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
857
پروفیل صنعتی 100*200
پروفیل صنعتی 100*200
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
856
پروفیل صنعتی 100*100
پروفیل صنعتی 100*100
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
855
پروفیل صنعتی 120*120
پروفیل صنعتی 120*120
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
854
پروفیل صنعتی 60*120
پروفیل صنعتی 60*120
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
853
پروفیل صنعتی 140*140
پروفیل صنعتی 140*140
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
852
پروفیل صنعتی 250*150
پروفیل صنعتی 250*150
6
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
851
پروفیل صنعتی 140*140
پروفیل صنعتی 140*140
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
کالوپ
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
850
پروفیل صنعتی 180*180
پروفیل صنعتی 180*180
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
کالوپ
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
849
پروفیل صنعتی 200*200
پروفیل صنعتی 200*200
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
کالوپ
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
848
پروفیل صنعتی 300*300
پروفیل صنعتی 300*300
6
12 متری
کارخانه
تماس بگیرید
کالوپ
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
847
پروفیل صنعتی 80*80
پروفیل صنعتی 80*80
8
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
846
پروفیل صنعتی 90*90
پروفیل صنعتی 90*90
8
6 متری
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

پروفیل صنعتی چیست

 

پروفیل‌ها مقاطع فولادی هستند که بر اساس نوع کاربرد آن‌ها در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.

پروفیل، در دو دسته‌بندی پروفیل ساختمانی و صنعتی قرار می‌گیرد که ما در این مقاله به توضیحاتی را در مورد پروفیل صنعتی ارائه ساخته‌ایم.پروفیل صنعتی در دسته پروفیل‌های سنگین از لحاظ وزنی قرار دارد. دارای اندازه و ضخامت بزرگی است و به دلیل داشتن سطح مقطع مربع و مستطیلی شکل در دسته پروفیل‌های بسته قرار دارد. این دسته از پروفیل‌ها کاربرد تخصصی‌تری دارند بنابرین در پروژه‌های مهم بیشتر به کار می‌روند. ساخت سازه‌های بزرگ و عظیم از جمله سازه‌های فلزی بزرگ، پل‌ها، بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی بزرگ و کوچک، صنایع نظامی و ساخت تجهیزات صنعتی، ساخت خرپاهای غول پیکر و خودروسازی رایج‌ترین کاربردهای پروفیل صنعتی هستند. برای اطلاع از قیمت پروفیل از یاست برج آهن دیدن نمایید.

فولاد یا همان ورقه سیاه ماده اولیه مورد استفاده برای ساخت این پروفیل است که تاثیر مستقیم بر میزان قیمت آن دارد. به این صورت که با افزایش نرخ جهانی ورق سیاه میزان قیمت پروفیل‌های صنعتی نیز افزایش خواهد داشت. از جمله ویژگی و مزیت‌هایی که می‌توان برای پروفیل تعریف کرد میزان استحکام و مقاومت بالای آن در برابر ضربه ، رطوبت و خورندگی، وزن کم آن در مقایسه با ضخامت بالای پروفیل، توان باربری و استحکام کششی زیاد، قابلیت جوش‌پذیری بالا، ساخت و شکل‌دهی آسان و امکان استفاده از آن در زمینه‌های مختلف و قیمت ارزان به نسبت کاربرد آن هستند.

ضخامت بالای این نوع از پروفیل‌ها مزیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. از مهمترین آن‌ها بیشتر شدن حجم جوش فلز و بهتر شدن کیفیت اتصال است. به‌علاوه این‌که می‌توان از پیچ و مهره برای اتصالات آن استفاده کرد.

اگر بخواهیم در مورد پروفیل‌های صنعتی ابتدایی و اولیه صحبت کنیم باید به ستون‌های چوبی و سنگی به‌کار گرفته شده در ساخت سازه و ساختمان‌های بزرگ اشاره کرد که به مرور زمان و با پیدایش ورقه‌های فولادی رفته رفته از ساخت و ساز حذف شده و نقش آن‌ها روز به‌روز کمرنگ‌تر شد. کیفیت و استفاده آسان، حمل و نقل و جابجایی و همچنین امکان بازیابی ضایعات آهنی آن از مهمترین دلایل جایگزینی سریع این مقاطع فولادی به‌جای انواع ساده و ابتدایی بوده است.

 

مراحل تولید پروفیل صنعتی

تولید پروفیل صنعتی در چندین مرحله صورت می‌گیرد که در ادامه به‌صورت موردی به توضیح آن می‌پردازیم:

  • - احتساب عرض ورق برای تولید پروفیل:

در مرحله اول تولید ابتدا پهنای ورق خام با توجه به ضخامت آن با در نظر گرفتن مقداری پرتی یا کناره جوش مشخص می‌گردد که در نهایت پروفیل صنعتی در اندازه و مقیاس‌های متفاوتی تولید و در بازار عرضه می‌گردد.

  • - کالیبره کردن دستگاه قالب برای عبور و شکل‌دهی ورق در چند مرحله:

در این مرحله ورق از دستگاه قالب عبور کرده و محل قابل جوش و درز پروفیل به‌صورت یک خط مشخص می‌شود.

  • - جوش القایی (EIW Electrical Induction Welding) یا جوش کاری مقاومتی (ERW Electrical Resistance Welding)

پس از مشخص شدن محل قابل جوش ورق در مرحله دوم، مرحله بعدی جوشکاری این نقطه درز به یکی از دو روش جوش القایی یا جوشکاری مقاومتی است.

  • - پس از انجام جوشکاری محل درز ورق لازم است بر روی محل جوش به کمک موادشیمایی محلول در آب خنک‌کاری صورت بگیرد. ریختن مواد خنک کننده در محل درز به‌وسیله نازل‌های مخصوص صورت می‌گیرد.
  • - پس از این عملیات ورق‌های فولادی جهت برش و بسته‌بندی؛ سایزبندی شده و شکلدهی می‌شوند.

 

رایج‌ترین اندازه ضخامت پروفیل صنعتی در بازار

از معیارهای مشخص پروفیل‌های صنعتی ضخامت زیاد آن است. معمولا ضخامت پروفیل صنعتی را با اندازه‌ای بیشتر از 10-5 میلی‌متر تولید می‌کنند.

 

نکات قابل توجه در هنگام خرید پروفیل صنعتی

در هنگام خرید پروفیل صنعتی موردنظر خود لازم است به یکسری نکات مهم توجه داشته باشید. این به شما کمک می‌کند تا بتوانید مناسب‌ترین و بهترین پروفیل صنعتی را متناسب با کار خود انتخاب و خریداری نمایید. نوع پروفیل، سایز آن، حالت، استاندارد بودن یا نبودن پروفیل، محل بارگیری پروفیل و مکان و زمان تحویل بار سفارشی، قیمت واحد، برند و کارخانه تولیدی پروفیل مشخص کننده کیفیت پروفیل صنعتی مورد سفارش شما هستند. در صورتی که قبل از خرید سوال یا مسئله خاصی در زمینه خرید و سفارش این محصول داشتید می‌توانید با کارشناسان فروش برج آهن تماس حاصل نمایید.

 

قیمت پروفیل

پروفیل‌های سنگین از جمله انواع پرکاربرد پروفیل در صنعت هستند که به واسطه ضخامت، مقاومت و استحکام آن در زمینه‌های صنعتی مهم و مختلفی به کار گرفته می‌شوند. این پروفیل‌ها با استفاده از ورق سیاه تولید می‌شوند که اگرچه ضخامت بالایی دارند اما وزن و قیمت نهایی پس از اجرای آن بسیار به‌صرفه خواهد بود. لازم به ذکر است که قیمت پروفیل پیوسته در حال تغییر است. نوسانات قیمت ارز، قیمت جهانی ورق سیاه و سنگ آهن، در دسترس بودن امکانات و تجهیزات برای به کارگیری پروفیل، کیفیت پروفیل، ابعاد، برند و شرکت سازنده و بسیاری عوامل دیگر بر قیمت نهایی پروفیل تاثیرگزار می‌باشند.

مشتریان گرامی برای اطلاع از قیمت روز انواع پروفیل صنعتی می‌توانند به سایت فروشگاه اینترنتی آهن آلات برج آهن مراجعه کرده و سفارشات خود را ثبت نمایند.