محصولات

قیمت ورق سیاه

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
ابعاد
حالت
ضخامت (mm)
محل تحویل
استاندارد
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
359
ورق سیاه 2000*12000
2000*12000
فابریک
50
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
358
ورق سیاه 2000*12000
2000*12000
فابریک
12
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
357
ورق سیاه 2000*12000
2000*12000
فابریک
10
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
356
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
80
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
355
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
70
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
354
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
60
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
353
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
45
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
352
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
40
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
351
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
8
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
350
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
8
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
349
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
8
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
348
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
30
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
347
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
35
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
346
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
25
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
345
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
20
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
344
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
12
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
343
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
12
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
342
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
10
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
341
ورق سیاه 2000*6000
2000*6000
فابریک
8
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
340
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
40
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
339
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
25
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
338
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
30
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
337
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
25
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
336
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
20
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
335
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
15
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
334
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
15
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
333
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
15
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
332
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
12
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
331
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
12
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
330
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
12
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
329
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
12
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
328
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
10
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
327
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
10
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
326
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
8
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
325
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
8
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
324
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
فابریک
6
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
323
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
6
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
322
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
4
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
321
ورق سیاه 1500*6000
1500*6000
برش خورده
3
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
320
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
40
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
319
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
35
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
318
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
30
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
خرم آباد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
317
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
30
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
316
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
25
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
خرم آباد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
315
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
25
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
314
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
20
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
خرم آباد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
313
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
20
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
312
ورق سیاه 1250*6000
1250*6000
فابریک
15
بنگاه تهران
ST37
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

ورق سياه

ورق سیاه همان ورق گالوانیزه گرم است که در نورد گرم ساخته می‌شود. همین ورق که در دمای زیاد از دو شکل فولاد A36 و A1011 ساخته می‌شود، تا رسیدن به دمای 1280 درجه سانتی گراد در کوره قرار می‌گیرد و پس از آن، از کوره بیرون می‌آید. با عبور این ورق از بین یک‌سری غلتک، کار پوسته زدایی روی آن صورت می‌پذیرد و ضخامتش کم می‌شود. در پایان همین ورق با عبور از میز خنک کننده و قفسه‌ها به شکل کلاف در می‌شود و در آخر جهت ارائه در بازار عرضه می‌شود. ورق‌های سیاه دارای نوع‌های متفاوتی هستند. ورق سیاه معمولی و صنعتی دو نوع این محصول می‌باشند که استانداردهای متمایزی را دارا هستند.

 

کاربرد و ویژگی ورق سیاه

 

پروسه ایجاد ورق‌های سیاه موجب دوام و استحکام بالای ورق گرم می‌گردد که همین محصول را برای تولید محصولات فولادی دیگر مناسب می‌سازد. ساخت این محصول در مقایسه اساسی با سایر ورق‌ها هزینه کمتری دارد و قیمت آن هم پایین‌تر است، هر چند میزان مرغوب بودن بالایی دارد. از ویژگی و کابرد‌های دیگر ورق‌های سیاه می‌توان به انعطاف‌پذیری بالا، قابلیت و امکان ماشین‌کاری، استحکام و کشش زیاد آن را نام برد.

 

ورق گرم دارای کارایی‌های متفاوتی است که دلیل آن نیز استانداردها و ویژگی‌هایی‌است که دارا می‌باشد. همچنین ورق گرم محصولی کاربردی و پایه‌ای است که برای تولید محصولات پروفیل مانند سپری، چهارچوب، ورق روغنی، پروفیل  Z و ناودانی مورد استفاده قرار می‌گیرید.

 این محصول همچنین در صنعت‌های متمایری مثل صنعت خودروسازی، مخازن تحت فشار، ساخت تجهیزات کشاورزی، ساخت تجهیزات کنارجاده‌ای و ترافیکی، صنعت هوافضا، کشتی‌سازی و صنایع دریایی، تانکرسازی و ادوات جنگی و ... استفاده می‌شود.

 

قیمت ورق سیاه

 

قیمت ورق سیاه نیز به عواملی مختلفی مانند ضخامت، سایز و یا حتی نوع کارخانه سازنده آن بستگی دارد. با توجه به اقتصاد ایران قیمت ورق گرم همچنین از عواملی مانند تحولات منطقه و نوسانات ارزی نیز تاثیر می‌پذیر و باعث تغییر در قیمت آن می‌شود.

این محصول نسبت به کالا‌های مشابه خود به دلیل نوع ساخت آن که از طریق نورد گرم می‌باشد، قیمت کمتری دارد. اگر قصد تولید دستگاه‌هایی با ابعاد زیاد را داشته باشید ورق گرم یک گزینه مناسب برای شما است. این محصول در واقع در کارخانه‌هایی مانند فولاد کاویان، لوله و پروفیل نیکان پروفیل، مجتمع فولادی سبا، فولاد مبارکه، مجتمع فولاد گیلان و فولاد کاویان تولید می‌شود. این کارخانه‌ها جز مهمترین و اصلی ترین تولید کنندگان این محصول هستند که با توجه به استاندرهادی خود دارای قیمتی متفاوتی نیز هستند. این محصول همچنین دارای انواعی است که در ادامه قیمت هر یک به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد:

 

قیمت انواع ورق سیاه

 

گونه‌های متفاوت ورق سیاه را می‌توان به دو گونه فابریک و رول شده دسته‌بندی کرد. ورق گرم فابریک با نام شیت هم شناخته می‌شود؛ این نوع در اندازه‌های متفاوتی ساخته می‌شود. طول آن‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر و عرض ورق‌های تولیدی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر است. قطر آن از ۱۵ میلیمتر بیشتر است.  قیمت ورق‌های فابریک با در نظر گرفتن ابعاد و وزن مشخص می‌شود.

ورق‌های رول شده که با نام‌هایی مثل کویل یا کلاف هم شناخته می‌شوند، عرض آن‌ها بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر قطر دارند است. قیمت کویل با توجه به عرض و ضخامت آن محاسبه می‌شود و هر چه اندازه‌های این دو بیشتر باشند قیمت آن نیز بالاتر می‌رود.

 

قیمت ورق سیاه 1.5، 2 و 3 میل

 

در صورت عادی و معمول ورق‌های سیاه ۱.۵، ۲ و ۳ میل، به شکلی مانند رول ساخته و عرضه می‌شوند. قیمت آنان نیز به عواملی مختلفی بستگی مانند نوسان‌های روزانه قیمت فولاد وابسته است. تقاضای بالای این محصول بر بازار فولاد تاثیر زیادی گذاشته است. به دلیل تولید خاص این ورق که باعث می‌شود قیمت کمتری نسبت به کالاهای مشابه داشته باشد کارخانه‌ها آن را با دستگاه‌هایی با ابعاد بالا تولید می‌کنند.

ورق گرم به صورت ورقه‌های برش خورده و یا رول و تولید می‌شود و در اندازه‌های 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 در بازار وجود دارد. همچنین قطر آن چیزی بین 1.8 تا 100 میلیمتر است که جز رایج‌ترین ابعاد آن است و ورق سیاه 2 میل را می‌توان پر استفاده‌ترین آن محسوب می‌شود.

 

قیمت ورق آهن 1 میل

 

ورق آهن 1 میل، جز یکی از پرمصرف‌ترین کالا در صنایع و محصولات کارخانه‌های معتبر است و به عنوان مثال در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان نیز تولید می‌شود. همانطور که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت کارخانه سازنده آن است که روی قیمت ورق آهن 1 میل نیز تاثیر گذار است. ابعاد محصول نیز روی قیمت نهایی آن تاثیر گذار است. پر استفاده ترین کاربردهای این محصول در صنایع مانند خودروسازی، ساخت تانکر، سوله سازی و ساختمان سازی است. به همین دلیل است که مطلع شدن از قیمت روز ورق آهن 1 میل برای فعالان صنایع و پیمان کاران اهمیت زیادی دارد.

 

قیمت ورق  ST37

 

یکی از نام‌های دیگر ورق گرم، ورق st37است. کابرد آن نیز در صنایعی مثل احداث سوله، ساختمان‌سازی و خودروسازی است. برند تولید کننده، اندازه کربن استفاده شده در قیمت روز ورق اس تی 37 تاثیر گذار است. برای کاهش وزن سازه و استحکام آن از این ورق به دلیل وزن کم، استفاده می‌شود. اگر شما نیز جز شاغلین ساختمان ساز و پیمانکاران این حوزه هستید اطلاع از قیمت ورق  st37برای شما اهمیت زیادی خواهد داشت.

 

خرید ورق سیاه

 

وقتی که تصمیم به خرید ورق سیاه را دارید نخست باید کارخانه تولید کننده ورق گرم، نوع آلیاژ آن، ضخامت محصول و … را مشخص کنید و در آخر برای خرید ورق پیش روید. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم کارخانه‎‌های بسیاری وجود دارند که ورق های سیاه را تولید می‌کنند از طرف دیگر شما امکان خرید ورق های سیاه وارداتی را نیز دارید. این محصول معمولا از کشوره‌های روسیه، چین، کره و اوکراین وارد می‌شوند که قیمت بالاتری نیز نسبت مشابه داخلی خود دارند. ما در برج آهن هر روز قیمت‌های به روز شده ورق سیاه را در اختیار شما قرار خواهم داد.