محصولات

قیمت تیرآهن هاش(بال پهن)

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
نام محصول
حالت
استاندارد
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1084
تیرآهن هاش 10 سبک
10
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1083
تیرآهن هاش 12 سبک
12
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1082
تیرآهن هاش 14 سبک
14
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1081
تیرآهن هاش 16 سبک
تیرآهن هاش 16 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1080
تیرآهن هاش 18 سبک
تیرآهن هاش 18 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1079
تیرآهن هاش 20 سبک
تیرآهن هاش 20 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1078
تیرآهن هاش 22 سبک
تیرآهن هاش 22 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1077
تیرآهن هاش 24 سبک
تیرآهن هاش 24 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1076
تیرآهن هاش 26 سبک
تیرآهن هاش 26 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1075
تیرآهن هاش 28 سبک
تیرآهن هاش 28 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1074
تیرآهن هاش 30 سبک
تیرآهن هاش30 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1073
تیرآهن هاش 32 سبک
تیرآهن هاش 32 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1072
تیرآهن هاش 34 سبک
تیرآهن هاش 34 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1071
تیرآهن هاش 36 سبک
تیرآهن هاش 36 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1070
تیرآهن هاش 40 سبک
تیرآهن هاش 40 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1069
تیرآهن هاش 45 سبک
تیرآهن هاش 45 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1068
تیرآهن هاش 50 سبک
تیرآهن هاش 50 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1067
تیرآهن هاش 55 سبک
تیرآهن هاش 55 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1066
تیرآهن هاش 60 سبک
تیرآهن هاش 60 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1065
تیرآهن هاش 65 سبک
تیرآهن هاش 65 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1064
تیرآهن هاش 70 سبک
تیرآهن هاش 70 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1063
تیرآهن هاش 80 سبک
تیرآهن هاش 80 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1062
تیرآهن هاش 90 سبک
تیرآهن هاش 90 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1061
تیرآهن هاش 100 سبک
تیرآهن هاش 100 سبک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1060
تیرآهن هاش 10 سبک ترک
تیرآهن هاش 10 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1059
تیرآهن هاش 12 سبک ترک
تیرآهن هاش 12 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1058
تیرآهن هاش 14 سبک ترک
تیرآهن هاش 14 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1057
تیرآهن هاش 16 سبک ترک
تیرآهن هاش 16 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1056
تیرآهن هاش 18 سبک ترک
تیرآهن هاش 18 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1055
تیرآهن هاش 20 سبک ترک
تیرآهن هاش 20 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1054
تیرآهن هاش 22 سبک ترک
تیرآهن هاش 22 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1053
تیرآهن هاش 24 سبک ترک
تیرآهن هاش 24 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1052
تیرآهن هاش 40 سبک ترک
تیرآهن هاش 40 سبک ترک
12
HEA
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ترک
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1051
تیرآهن هاش 10 سنگین
تیرآهن هاش 10 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1050
تیرآهن هاش 12 سنگین
تیرآهن 12 هاش سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1049
تیرآهن هاش 14 سنگین
تیرآهن هاش 14 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1048
تیرآهن هاش 16 سنگین
تیرآهن هاش 16 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1047
تیرآهن هاش 18 سنگین
تیرآهن هاش 18 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1046
تیرآهن هاش 20 سنگین
تیرآهن هاش 20 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1045
تیرآهن هاش 22 سنگین
تیرآهن هاش 22 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1044
تیرآهن هاش 24 سنگین
تیرآهن هاش 24 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1043
تیرآهن هاش 26 سنگین
تیرآهن هاش 26 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1042
تیرآهن هاش 28 سنگین
تیرآهن هاش 28 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1041
تیرآهن هاش 30 سنگین
تیرآهن هاش30 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1040
تیرآهن هاش 32 سنگین
تیرآهن هاش 32 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1039
تیرآهن هاش 34 سنگین
تیرآهن هاش 34 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1038
تیرآهن هاش 36 سنگین
تیرآهن هاش 36 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1037
تیرآهن هاش 40سنگین
تیرآهن هاش 40 سنگین
12
HEB
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

تیرآهن هاش چیست

ساخت و ساز پل، ساختمان، خانه‌ها و منازل مسکونی و تجاری از دیرباز و با یک‌جانشینی انسان آغاز شده است.معماری این ساختمان‌ها در زمان‌های گذشته و قبل از ابداع فلز و فولاد، توسط مواد موجود در طبیعت مانند کاه‌گل و چوب ساخته می‌شدند. اما با پی بردن به خواص مختلف فولاد و فلز انقلاب بزرگی در زمینه‎های مختلف زندگی انسان ایجاد شد. ساخت و ساز سازه‎‌های مختلف با استفاده از تیرآهن یکی از ابعاد آن است. ساختمان رند مکنالی در سال 1890 اولین ساختمان با اسکله فلزی و ساخته شده با استفاده از تیرآهن بوده است که پس از آن تجارت تیرآهن بسیار گسترده و رواج پیدا کرد. تیرآهن هاش، از انواع تیرآهن می باشد، برای اطلاع از قیمت تیرآهن کلیک نمایید.

با توجه به در دسترس بودن فولاد، تناسب و چسبندگی خوب با بتن، وزن مناسب، استحکام سازه و سهولت در اجرا، استفاده از تیرآهن فولادی طرفداران زیادی پیدا کرد و به جزء بسیار مهمی در ساخت و ساز تبدیل شد. تیرهای H و V از اجزای مهم و اصلی در ساخت سازه و پشتیبانی از استحکام دیوارها و کل ساختمان هستند.

تیرآهن هاش، H یا H-Beam، به تیرهای سازه‌ای تولید شده از فولاد نورد شده‌ گفته می‌شود که ازاستحکام بالایی برخوردار است. دلیل نام‌گزاری آن شباهت سطح مقطع تیر به شکل حرف H در زبان لاتین است. قبل از تولید و ابداع تیرآهن هاش از تیرآهن‌های I در سازه‌های مختلف استفاده می‌شد که با آمدن نوع هاش تیرآهن، استفاده از سطح مقطع‌های I شکل به مرور به کمترین میزان خود رسید.

 

مشخصات تیرآهن هاش

برای آشنایی بیشتر با این قسم مهم از ساختار یک سازه، به بررسی و توضیح مشخصات فنی تیرآهن هاش خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ادامه مطالب را با دقت مطالعه نمایید.

تیرآهن هاش در واقع دارای سطح مقطع H شکل است. دارای یک جان و دو بال است. به دو ورقی که در بالا و پایین قرار دارند بال و به ورق ضخیم‌تری که در بین بال‌ها قرار دارد و محل اتصال آن‌ها به هم است جان گفته می‌شود. ضخامت سطح مقطع و اندازه جان و بال تیر مشخص کننده مقدار وزن قابل حمل توسط آن هستند. فوق‌العاده قوی بوده و وزن آن نسبت به تیرهای I بیشتر است و قابلیت تحمل وزن بیشتری را نیز دارند. آن‌ها را می‌توان در هر ارتفاع و اندازه‌ای بر اساس نیاز مشتری تولید کرد.سازه‌هایی که با استفاده از این تیرها ساخته می‌شوند دارای استحکام بسیار زیادی هستند. البته به شرطی که اصول ساخت و ساز توسط مهندسین و ناظران به درستی و تماما رعایت گردد.

 

کاربرد تیرآهن هاش

شکل ظاهری و مشخصات فنی خاصی که تیرآهن هاش دارد سبب استفاده و کاربرد آن در زمینه‌های مختلف شده است. مصارف صنعتی و ساخت و ساز مهمترین کاربردهای آن هستند که در ادامه به سایر موارد استفاده از آن خواهیم پرداخت.

  • - ساخت برج و ساختمان‌های مسکونی و تجاری-اداری مرتفع:

با توجه به این‌که تیرآهن هاش را می‌توان در طول‌های بسیار بلند نیز تولید کرد، از این‌رو بهترین گزینه برای ساخت برج‌های مرتفع و ساختمان‌های بلند است.

  • - ساخت پل:

تیرآهن هاش به دلیل استحکام زیاد، تحمل وزن بالا و ارتفاع زیادی که دارد برای ساخت پل‌های مختلف بسیار مناسب است.

  • - پالایشگاه:

از تیرآهن هاش در پالایشگاه‎ها به‌عنوان بست تیرآهن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • - ساختمان‌های ضد زلزله:

یکی از مزیت‌های بسیار حائز اهمیت تیرآهن هاش عدم انتقال انرژی و تنش‌ها و یا انتقال میزان بسیار کم آن به کل سازه است. از این‌رو نقش بسیار مهمی در ساخت ساختمان‌های ضد زلزله و کاهش خسارات ناشی از زلزله دارد.

 

انواع تیرآهن هاش

تیرآهن هاش انواع مختلفی دارد که هر نوع از آن‌ها در زمینه‌های مختلفی قابل استفاده و اجرا است.

  • تیرآهن هاش سبک (HEA~IPBL):

تیرآهن هاش سبک در سایز 1000-100 میلی‌متر، ارتفاع مقطع 990-96 میلی‌متر و طول بال 300-100 میلی‌متر تولید می‌شود. این تیراهن دارای ضخامت و وزن کمتری است و میزان وزنی که می‌تواند تحمل کند نیز بالطبع کمتر از سایر انواع آن خواهد بود.

  • تیرآهن هاش سنگین (HEB~IPB):

تیرآهن هاش سنگین، با ارتفاع مقطع 1000-100 میلی‌متر و طول بال 300-100 میلی‌متر تولید می‌شود.

  • تیرآهن هاش فوق سنگین (HEM~IPBV):

تیرآهن هاش فوق سنگین در سایزهای 1000-100 میلی‌متر، ارتفاع مقطع 1008-120 میلی‌متر و طول بال 302-106 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت بیشتر، وزن بیشتر و قابلیت استفاده در سازه‌های سنگین‌تر از مهمترین خصوصیات این نوع از تیرآهن است.

 

تفاوت تیرآهن و هاش

تیرآهن معمولی یا همان تیرآهن I ساده‌ترین نوع تیرآهن هستند که قبل از تولید تیر هاش کاربرد زیادی داشتند. اولین تفاوت این دو نوع تیرآهن شکل ظاهری آن‌ها و داشتن بال در تیرآهن هاش است. تیرآهن هاش وزن و ضخامت بیشتری دارد، قدرت استحکام بالاتر، تحمل وزن بیشتر و امکان تولید در ارتفاع‌های مختلف برای آن وجود دارد که این مشخصه‌ها مهمترین تفاوت‌های این دو نوع تیرآهن شده‌اند.

با توجه به خصوصیات و برتری‌هایی که تیرآهن هاش دارد، بسیار پرکاربردتر از I-Beam یا همان تیرآهن I است.

 

ابعاد تیرآهن هاش

تیرآهن هاش در ابعاد مختلف و طول، سایز و اندازه متفاوت تولید می‌شود که تعیین کننده کاربرد آن خواهد بود. برای اطلاع از ابعاد تیرآهن هاش لازم است به جدول اشتال تیرآهن مراجعه کنید که فایل آن ضمیمه متن گردیده است.

 

قیمت تیرآهن هاش از فروشگاه آهن آلات برج آهن

قیمت تیرآهن پیوسته در حال تغییر است. و این متاثر از تحریم و تورم، میزان عرضه و تقاضا، کیفیت تیراهن، سایز و اندازه آن، نوسانات ارز، قیمت جهانی فولاد و... می‌باشد. برای اطلاع از قیمت روز و خرید انواع تیراهن هاش به سایت فروش آهن آلات برج آهن مراجعه نمایید.