محصولات

قیمت ورق آلیاژی

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
 • خروجی اکسل
کد
نام محصول
سایز
ضخامت (mm)
استاندارد
حالت
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1018
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
6
A283
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1017
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
8
A283
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1016
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
10
A283
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1015
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
12
A283
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1014
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
6
A516
برش خورده
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1013
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
8
A516
برش خورده
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1012
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
10
A516
برش خورده
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1011
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
12
A516
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1010
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
15
A516
برش خورده
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1009
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
6
A36
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1008
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
8
A36
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1007
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
10
A36
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1006
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
A36
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1005
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
15
A36
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1004
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
10
A131
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1003
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
12
A131
فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1002
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
15
A131
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1001
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
20
A131
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1000
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
25
A131
فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
999
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
30
A131
شیت فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
998
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
A131
فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
997
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
40
A131
شیت فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
996
ورق آلیاژی 1500 *6000
1500*6000
6
St52
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
995
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
8
St52
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
994
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
10
St52
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
993
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
12
St52
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
992
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
15
St52
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
991
ورق آلیاژی 6000*1500
6000*1500
20
St52
شیت فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
990
ورق آلیاژی 6000*1500
6000*1500
20
St52
شیت فابریک
کارخانه
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
989
ورق آلیاژی طول*1500
1500*طول
30
St52
شیت فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
988
ورق آلیاژی طول*1500
1500*طول
30
St52
شیت فابریک
کارخانه
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
987
ورق آلیاژی طول*1500
1500*طول
40
St52
شیت فابریک
کارخانه
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
986
ورق آلیاژی طول*1500
1500*طول
40
St52
شیت فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
985
ورق آلیاژی طول*1500
1500*طول
50
St52
شیت فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
984
ورق آلیاژی طول*1500
1500*طول
50
St52
شیت فابریک
کارخانه
تماس بگیرید
کاویان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
983
ورق آلیاژی 1500*6000
1500*6000
6
17MN4
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
982
ورق آلیاژی 6000*1500
6000*1500
8
17MN4
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
981
ورق آلیاژی 6000*1500
6000*1500
10
17MN4
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
980
ورق آلیاژی 6000*1500
6000*1500
12
17MN4
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
979
ورق آلیاژی 6000*1500
6000*1500
15
17MN4
شیت
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد مبارکه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
978
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
8
ck45
فابریک
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
977
ورق آلیاژی 1200*6000
1200*6000
10
ck45
فابریک
کارخانه
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
976
ورق آلیاژی 2000*6000
2000*6000
10
ck45
فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
975
ورق آلیاژی 1200*6000
1200*6000
12
ck45
فابریک
کارخانه
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
974
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
12
ck45
فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
973
ورق آلیاژی 1200*6000
1200*6000
15
ck45
فابریک
کارخانه
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
972
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
15
ck45
فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
971
ورق آلیاژی 6000*2000
6000*2000
20
ck45
فابریک
بنگاه تهران
تماس بگیرید
اکسین اهواز
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

ورق آلیاژی در برج آهن

یکی از محصولاتی که در صنایع مختلفی مانند صنایع هواپیمایی، صنایع قطعه سازی، پل سازی، صنایع ساخت ابزار و شهرسازی و... کاربرد دارد ورق آلیاژی است. ورق آلیاژیی یک نوع فولاد آلیاژی می‌باشد که عناصری مانند مولیبدن، نیکل، کروم، منگنز، کربن و... را دارا است. ویژگی‌هایی مانند چقرمگی، مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر سایش و سخت شدگی باعث شده که طرفداران بسیاری نیز داشته باشد. در واقع از ورق آلیاژی در صنایعی که به مخازن تحت فشار در جاهایی که نیاز به استحکام بالا است، مقاوت دربرابر زنگ زدگی و خورندگی هوا نیز نیاز است استفاده می‌شود. اگر قصد خرید ورق آلیاژیی را دارید و یا اینکه می‎خواهید از قیمت ورق آلیاژی اطلاع پیدا کنید نگاهی به همین صفحه در فروشگاه انلاین اهن الات بیاندازید.

 

ورق آلیاژی چیست؟

به ترکیب دو یا چند عنصر متفاوت در علم فلزات آلیاژ گویند. به صورت کلی فولاد در هر شکلی یک آلیاژ از کربن آهن به شمار می‌رود. اما در بازار به فولاد ساده کربنی که دارای عنصری به جز کربن نباشید فولاد و در برخی موارد آهن گویند. پس به صورت کلی هر بار که اسم فولاد آلیاژِی را شنیدید منظور از آن کربن، آهن و یک یا چند عنصر آلیاژی دیگر می‎باشد. به همین ترتیب ورق آلیاژی معرف یکی از نوع‌های ورق فولادی می‌باشد که ترکیب شیمیایی متفاوت از ورق آهنی یا همان ورق سیاه st37 را دارا است.

ورق‌های آلیاژی در بیشتر مواقع به کمک عملیات نورد گرم و از تختال یا اسلب با ترکیب شیمیایی مشخصی تولید می‌شوند. این محصول همچنین دارای خاصیت‌های مختلف و متفاوتی است که به علت تفاوت در ترکیب شیمیایی و عناصر آلیاژی به کار رفته در این محصولات ایجاد می‌شود. به علت همین زیاد بودن خاصیت ورق آلیاژِی این ورق دارای کابردهای متفاوت و متنوعی نیز می‌باشد که در ادامه آن را بیشتر توضیح خواهیم داد.  

 

کاربردهای ورق آلیاژی

همانطور که در ابتدا نیز توضیح دادیم این ورق کاربردهای بسیار متفاوتی در صنایع مختلف دارد. به صورت کلی می‌توان این طور گفت که در کارهایی که به استحکام زیاد، مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی نیاز است ورق‌های آلیاژی گزینه‌ای مناسبی می‌باشند. برخی صنایع و مواردی که ورق‌های آلیاژی در آن‌ها کاربرد دارند عبارتند از:

 

 • صنعت هواپیماسازی
 • نیروگاه‌ها
 • خودرو سازی
 • اسکله‌سازی
 • صنایع نفت و گاز
 • ساخت مخازن کم‌فشار و پرفشار
 • شهرسازی
 • راه‌سازی
 • پل‌سازی
 • کشتی‌سازی
 • پالایشگاه‌ها
 • پتروشیمی

 

قیمت ورق آلیاژی

کشور ما یکی از بهترین تولید کننده‌های ورق‌های آلیاژی است. این ورق البته از برخی کشورها و برندهای معتبر خارجی نیز به کشور وارد می‌شوند. یکی از عوامل تعیین کننده قیمت ورق آلیاژی تولید داخل یا وارداتی بودن آن است. یکی دیگر از پارامترهای تعیین کننده قیمت ورق آلیاژی در واقع قیمت سنگ آهن است. سنگ آهن ماده اولیه در ساخت ورق آلیاژی است.

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده قیمت روز ورق آلیاژی نرخ دلار می‌باشد. قیمت روز دلار تاثیر زیادی در قیمت نهایی ورق آلیاژی دارد. با تغییر نرخ دلار، قیمت مواد اولیه نیز تغییر می‌کند. به همین دلیل ، نرخ تولیدات داخلی نوسان خواهد داشت. علاوه بر تاثیر مستقیم قیمت دلار بر تعیین قیمت، این عامل همچنین می‌تواند تاثیر غیر مستقیمی نیز بر قیمت نهایی داشته باشد.

در صورت مشکلات اقتصادی جهانی، تحریم، واردات می‌تواند با مشکل مواجه شود و قیمت ورق فولاد آلیاژی در داخل کشور به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، تغییر می‌کند. یکی دیگر از عوامل تعیین قیمت ورق آلیاژی مختلف بودن عنصرهای مورد استفاده در هر ورق است. برای اطلاع از قیمت روز ورق آلیاژی می‌توانید به همین صفحه در برج آهن مراجعه کنید ما در این صفحه قیمت را به صورت روزانه برای شما آپدیت می‌کنیم.

 

خرید ورق آلیاژی

کسانی که در صنایعی مانند هواپیما و کشتی سازی، خودروسازی، راه‌سازی، پالایشگاه، شهر سازی، پل سازی و... فعال هستند قطعا برای پروژه‌های خود به ورق آلیاژی نیاز پیدا می‌کنند. برای خرید ورق آلیاژی به صورت عمده یا جزئی می‌توانید به مراکز فروش معتبر مانند برج آهن مراجعه کنید. خرید ورق آلیاژی به شکل شیت و  کیلویی صورت می‌پذیرد که در هنگام خرید می‌توانید مدل سفارش خود را انتخاب کنید.