محاسبه وزن میلگرد آجدار ( به صورت شاخه 12 متری ) ساده شفت بولت
محاسبه وزن نبشی ( به صورت شاخه 6 متری )
محاسبه وزن تسمه ( به صورت شاخه 6 متری )
محاسبه وزن انواع ورق
محاسبه وزن قوطی پروفیل ( به صورت شاخه 6 متری )
محاسبه وزن لوله